Nástroje / nářadí | 9. 10. 2018

Výkonná kalibrace obráběcích a měřicích strojů

Laserové interferometry jsou přístroje pro kontrolu, sledování a zlepšení statické a dynamické přesnosti obráběcích strojů, souřadnicových měřicích strojů a dalších pohybových systémů s vysokými nároky na přesné najíždění polohy. Představují spolehlivý nástroj do dílenského prostředí, ale i kalibrační laboratoře.

Přesnost tříosého obráběcího stroje ovlivňuje až 21 geometrických chyb. Jedná se o chyby lineárního polohování, chyby přímočarosti pohybu stroje v jednotlivých osách, chyby naklopení a natočení v jednotlivých osách a chyby kolmosti jednotlivých os vůči sobě. V případě pětiosého stroje se počet těchto potenciálních
zdrojů nepřesnosti zvyšuje až na hodnotu 36. Každá z nich má nepříznivý vliv na tvarovou a rozměrovou přesnost produkovaných dílů.

Ať už máte jakýkoli stroj nebo pohybový systém, měli byste vědět, zda je pro daný úkol v pořádku, a to ještě před tím, než začnete obrábět či zpracovávat materiál nebo měřit komponenty. Můžete si učinit podrobný obrázek o změnách každé charakteristiky funkce polohování stroje v průběhu času. Můžete předpovídat nutnost požadavků na údržbu určitých strojů a předem tak stanovit plány údržby. Měření parametrů stroje a diagnostika jsou základem pro stanovení známé a opakovatelné úrovně schopnosti procesu.

Princip laserového interferometru je ověřená vědecká metoda měření délek s velmi vysokou přesností. První měřicí přístroj založený na principu interference světla byl představen už v roce 1880. Od té doby se technologie poněkud rozvinula, ale princip využití stabilního zdroje světla o definované vlnové délce k měření vzdálenosti zůstal nezměněn.

Laserový interferometr XL-80
Laserový interferometr XL-80 je kompaktní, přenosný a spolehlivý systém pro práci v dílenském prostředí i v kalibračních laboratořích. Přístroj ma přímou návaznost na mezinárodní definici délky pomocí vlnové délky použitého laserového záření. Interferometr Renishaw dosahuje vynikající stability laserového záření ±0,05 μm/m a přesnosti systému lepší než ±0,5 μm/m. Laserový interferometr umožňuje provádět kalibraci přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti i geometrických charakteristik stroje, měření otočných stolů a frézovacích hlav, lze jej využít pro pravidelnou rekalibraci a opravy strojů. Měření je možno provádět s libovolným krokem a neíi omezeno velikostí stroje.

Kvalitní zdroj laserového zářeni je pro interferometrická měření velmi důležitý. Vlnová délka světla je však velmi ovlivněna také prostředím, kterým prochází. Teplota vzduchu, tlak vzduchu a relativnií vlhkost se velmi často odchylují od „standardních” hodnot. Bez spolehlivé a přesné kompenzace vlivů okolního prostředí by se měření laserem neobešlo. Kompenzátor XC-80 je kličovým prvkem pro zaručení přesnosti linearního měření se systémem XL-80. Kompenzátor pomocí inteligentních snímačů měří velmi přesně kličové parametry. Díky kompenzaci jsou eliminovány jakékoliv chyby měření vyplyvající ze změn podmínek prostředí.

Software a měřicí optika
Software LaserXL a měřící optika umožňují provádět lineární a úhlová měření, měřit polohovaní rotačních os, měřit rovinnost, přímost, kolmost i provádět dynamická měření. Jednoduché grafické rozhraní nabízí zcela flexibilní obsluhu bez nutnosti předem definovat body a sekvence měření. Stačí pouze nasměrovat paprsek a začít měřit.